Eğitim Programımız

Okulumuzda "Her çocuk özeldir" ilkesi doğrultusunda öğrenci merkezli bir anlayış benimsenir. Kendine güvenen, özgür, bağımsız kararlar alıp uygulayabilen, insani değerlere sahip, yaratıcı, girişken, etkili iletişim kurabilen, sorun çözebilen bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir.

Anaokulumuzda okulöncesi dönemi çocuklarının, kültürümüzü öğrenmeleri ve çağımıza uygun düşünme, üretme ve sorun çözme becerilerini elde etmeleri esas alınmaktadır. Okulumuzda dünyada etkinliği kanıtlanmış olan eğitim programlarından Proje Tabanlı Öğrenme, GEMS (Matematik , Fen ve Doğa) , Scamper (Farklı Düşünme)Çoklu Zeka ve High Scope Eğitim Sistemi ile desteklenen M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Programı kullanılmaktadır.

PROJE TABANLI ÖĞRENME

Günümüz bilgi toplumunda beklenen insan nitelikleri incelendiğinde en çok karşımıza çıkanlar, bilgiye ulaşma, bilgiyi analiz etme, işe yarar bilgiyi seçme ve örgütleme, öğrenme sürecini denetleme, ekip çalışması yapma, işbirliği içinde çalışmadır. Beklenen bu niteliklerin okul süreçlerine yansıması ise öğrencilere kazandırılacak bilgi ve becerilerin farklılaşmasına sebep olur. Bu ihtiyacın karşılanmasını sağlayan öğrenme yaklaşımlarından biri de proje tabanlı öğrenme yaklaşımıdır.

Proje tabanlı öğrenim, öğrencileri çekici problemlerle uğraşmaya ve bunun sonunda orijinal ürünler oluşturmaya yönlendiren bir öğretim modelidir. Uygulama, analiz, sentez düzeyindeki hedefleri kapsar.

Genelde, bu yaklaşımda bireysel çalışmalar yerine küçük grup çalışmaları da tercih edilir. Bunun yanında bağımsız çalışmalarda yürütülür. Öğrencilerin problemin çözümü için araştırmaları, bilgi elde etmeleri ve bu bilgileri anlamlı bütünler haline getirerek bir ürün ortaya koymaları gerekir.

Bu modelin temel özelliği diğer disiplinlerle de bağlantılı bir problem/ senaryo üzerinde inşa edilmesidir.

Öğrenciler kendi öğrenme deneyimleri ile meşgul olurken; öğretmenler ise öğrencilerin projelerini gerçekleştirmek için onlara yardımcı olmaktadırlar.

Öğrenciler, öğrenme süreci boyunca yaptıkları çalışmaları doküman haline getirerek, bu dokümanları bir proje olarak çalışmalarının sonunda sunarlar.

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN AMAÇLARI

PROJE TABANLI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN FAYDALARI

PROJE TABANLI ÖĞRENME TEMEL AŞAMALARI

GEMS (Great Expolarations in Math And Science) Matematik, Fen ve Doğa

Amacı; hayal gücünü cezp etmek bilimsel metot ve kavramları açıklamak

Felsefesi ; Sorgulamaya dayalı güdümlü (gözetimli) keşif "Gözetimli Keşif" yöntemi ile öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak; onların kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.

GEMS 'in hedefleri : Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yaratmak. Çocukların, fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak. Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek. Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak. GEMS etkinlikleri çocukların temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

SCAMPER

SCAMPER, "Tartışma yöntemi içerisinde yer alan, yöntemin uygulamaya dönüştürülerek hayata geçirilmesini sağlayan, yaratıcı düşünceyi destekleyen, pratik ve eğlenceli bir tür beyin fırtınası tekniği" olarak tanımlanmaktadır. SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Scamper'ın felsefesi; her fikir, var olan başka bir fikir den doğar.

Yönlendirilmiş Beyin Fırtınası Tekniği olarak tanımlanan SCAMPER tekniği, yedi aşamanın baş harflerinin kısaltması ile adlandırılmıştır;

S : Substitude: Yer değiştirme
C : Combine: Birleştirme
A : Adapt: Uyarlama
M : Modify, Minify, Magnify: Değiştirme, küçültme, büyültme
P : Put to other uses: Diğer kullanışların yerine koyma
E : Eliminate: Yok etme, çıkarma
R : Reverse, Rearrange: Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme

HIGH SCOPE

High/Scope programının merkezinde, kendi kendilerine planlayıp yürüttükleri etkinliklerden ders alan öğrenciler bulunmaktadır. Bu programın ilk uygulamalarında zihinsel amaçlar ön planda iken, zaman içerisinde sosyal ve duygusal alanlarla ilgili amaçlar da programda yer almıştır.

High/Scope programının dayandığı temel ilke "etkin öğrenme"dir. Diğer dört temel ilke ise; olumlu yetişkin-çocuk etkileşimi, öğrenme çevresi, tutarlı bir günlük program ve değerlendirmedir. High/Scope yaklaşımında öğretmenlerin görevi, etkin öğrenmeyi geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Bir anlamda çocuklar, gelişmişlik düzeyleri elverdiğince bilimsel gözlem ve müdahale yöntemiyle öğrenmektedirler. Yetişkinler, çocukların etkin öğreniciler olabileceği bir ortam oluşturmak amacıyla, önceden bildirilmeyen hiçbir değişikliğin olmadığı tutarlı bir günlük program oluşturup bu programı sürdürürler. Günlük programın aksamadan uygulanması, çocuklara zaman denetimi ve bağımsızlığın keyfine varma fırsatı sağlar ki bu da sorumluluk duygusunu geliştirmektedir High/Scope programının günlük düzenini; temizlik, planla-yap-değerlendir sıralaması, küçük ve büyük grup faaliyetleri ve açık hava faaliyetleri oluşturmaktadır.
Çocuğunuzu Nasıl Kayıt Ettirebilirsiniz? Bize Ulaşın
"Çocuklarımızı, merak duygusu gelişmiş, keşif yeteneği desteklenmiş, soran sorgulayan, çevreye ve topluma duyarlı bireyler yapmayı hedeflemekteyiz."